måndag, mars 03, 2008

Personligt eller privat

Alla bloggare med lite integritet hävdar att de skriver personligt, men inte privat. Även jag. Men vad betyder det?

De flesta av oss hejdar sig när vi möter en skylt med ”Privat område”, fortsätter vi är det oftast med en känsla av obehag. Inom allemansrätten är området närmast vårt hus fredat från objudna besökare. Det finns alltså områden dit inte alla äger tillträde. Vi har våra revir. (Hur långt tillbaka i tiden denna åtskillnad mellan det privata och personliga går kan säkert diskuteras, liksom dess innebörd inom olika samhällsklasser. Men nu håller jag mig till nutid och den medelklass jag tillhör.)

Den som går till ordböckerna finner att definitionerna av privat, personlig (och enskild) delvis överlappar varandra:
privat som tillhör eller har att göra med enskild(a) person(er), särsk. vederbörandes hem- och umgängesliv o.d. (mots. offentlig)”;
personlig 2, som rör privata eller intima delar av ngns liv”;
enskild 1 som tillhör eller har att göra med en enda person (mots. allmän)
säger till exempel Nationalencyklopedins Ordbok. Men personligt kan också vara något
”som på ett självständigt sätt uttrycker det säregna i ngns personlighet: hans mycket –a stil; hon satte sin –a prägel på huset.”
Person kommer av latinets ”persona ’(ansikts)mask’, ’roll’, ’karaktär’, ’person’). Det personliga är på sätt och vis det privata upphöjt till allmängiltighet, personan. Den jag visar upp här i bloggen.

PS. Person är för övrigt inom ”filosofi och psykologi oftast benämning på en medveten självreflekterande och talande mänsklig individ som handlar inom ett konkret historiskt, socialt och fysiskt sammanhang”. En definition så god som någon på en bloggare. DS.


Andra bloggar om och .

Etiketter: